skip to Main Content

Over ons privacy beleid
BrokBox B.V. geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegeven nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Brokbox B.V.. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 18/05/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegeven eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze klantenservice. U vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid.

Over de gegevensverwerking
Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Woocommerce
Onze webwinkel is ontwikkeld met de software van WooCommerce. Wij hebben voor onze webhosting gekozen voor de services van Antagonist. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt worden met deze partijen gedeeld. Antagonist heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden. Antagonist zal uw gegevens noot gebruiken voor een ander doel. Antagonist is op basis van de overeenkomst welke wij met Antagonist hebben gesloten, verplicht om passend beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordenbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting

Antagonist
Brokbox neemt webhosting- en e-maildiensten af van Antagonist. Antagonist verwerkt persoongegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van haar diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Antagonist heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Antagonist is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e0mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Wanneer u hiervan gebruik maakt ontvangt u onze nieuwsbrief niet meer. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internet technologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Microsoft Office
Wij maken voor ons reguliere zakelijk e-mailverkeer gebruik van de diensten van Microsoft Office. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zo veel mogelijk te voorkomen. Microsoft Office heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Mollie
Voor het afhandelen van (een deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van de het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Beoordelingen

Trustpilot
Wij verzamelen reviews via het platform van Trustpilot. Als u een review achterlaat via Trustpilot dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. Trustpilot deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Trustpilot publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan Trustpilot contact met u opnemen om een toelichting op uw review te vragen. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met Trustpilot. Zijn gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Trustpilot heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Trustpilot behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen. Hiervoor hebben wij aan Trustpilot toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de persoon bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Trustpilot derden inschakelt.

Facturatie en boekhouden

E-boekhouden.nl
Voor het bijhouden en verwerken van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van E-boekhouden. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en alle details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden bescherm opgeslagen en verzonden. E-boekhouden is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. E-boekhouden gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van der verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegeven voor gerichte marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om, anders van op verzoek, op een later moment contact met u op te nemen, is dit mogelijk. U gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan hierboven beschreven verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening en marketing verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Brokbox B.V. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bezwaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zo lang u klant van ons bent en de wettelijke fiscale termijn nadat u uw abonnement opzegt. Dit betekend dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken plus de fiscaal wettelijke termijn van 7 kalenderjaren. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit teven opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw persoonsgegeven te bewaren, deze gegevens zullen dus voor zolang de toepasselijke termijn verloopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdrachten hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zicht te legitimeren. Wij houden een administratie bij van de afgehandelde verzoeken. In het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde persoonsgegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze klantenservice. U ontvangt daarna binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze klantenservice. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze klantenservice. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op de het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens, tot u de beperking opheft, niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze klantenservice. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voorzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Brokbox B.V.. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond verklaard dan zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. U kunt hiertoe een verzoek indienen bij onze klantenservice.

Cookies
Voor een verklaring van de door ons en derden gebruikte cookies kunt u ter rade gaan in het cookiebeleid van Brokbox B.V.

Wijzigingen in het privacy beleid
Wij behouden ten allen tijde het recht voor ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens
Brokbox B.V.
Tel: 06-81255758
Slachthuiskade 12/F
7602CV Almelo
Mail: klantenservice@brokbox.nl
Contactpersoon: Medewerker klantenservice

Back To Top